Venlogistics, located at Trade Port West Van Heemskerckweg 1, 5928 LL Venlo, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details

Venlogistics BV

Trade Port West
Van Heemskerckweg 1,
5928 LL Venlo 

T + 31 (0)77-396 0430

www.venlogistics.nl

The personal data we process

Venlogistics processes your personal data because you use our services and/or because you provide it to us yourself. Below you will find an overview of the personal data we process

 • First name and surname
 • Address details
 • Telephone number
 • Email address
 • Other personal data you actively provide, for instance, by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone
 • Location details
 • Bank account number

For what purpose and on what basis we process personal data

Venlogistics processes your personal data for the following purposes:

 • To process your payment 
 • To send our newsletter and/or advertising brochure 
 • To be able to call or email you if this is necessary to provide our services 
 • To inform you about changes to our services and products
 • To deliver goods and services to you
 • Venlogistics analyses your behaviour on the website in order to improve the website and tailor the range of products and services to your preferences • Venlogistics also processes personal data if we are obliged to do so by law, such as data we need for our tax return

How long we keep personal data

Venlogistics does not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected.

Sharing personal data with third parties

Venlogistics does not sell your data to third parties and only discloses it if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a statutory obligation. We conclude processing agreements with companies that process your data on our behalf to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Venlogistics remains responsible for these processes.

Cookies or similar technologies we use

Venlogistics only uses technical and functional cookies and analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure the website works properly and, for instance, remember your preferred settings. They also enable us to optimise our website.

You can unsubscribe from cookies by setting your Internet browser, so it no longer stores cookies. In addition, you can delete all information previously stored via the settings of your browser.

Viewing, adjusting or deleting data

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to data processing or to object to the processing of your personal data by Venlogistics and you have the right to data portability. This means you can ask us to send the personal data we have about you in a computer file to you or another organisation indicated by you. You can send requests for inspection, correction, deletion, data transfer of your personal data or requests for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to info@venlogistics.nl. To ensure the request for inspection has been made by you, we ask you to enclose a copy of proof of ID with your request. In this copy, please black out your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN). This serves to protect your privacy.

Venlogistics would also like to point out that you have the option to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do so by following this link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

Venlogistics takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised changes. If you believe your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact us: Call us on + 31 (0)77 396 0430 or send an email to info@venlogistics.nl

Venlogistics, gevestigd Trade Port West Van Heemskerckweg 1, 5928 LL Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Venlogistics BV

Trade Port West
Van Heemskerckweg 1,
5928 LL Venlo 

T + 31 (0)77-396 0430

www.venlogistics.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Venlogistics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Venlogistics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Venlogistics analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren • Venlogistics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Venlogistics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Venlogistics verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Venlogistics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Venlogistics gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Venlogistics en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@venlogistics.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Venlogistics wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Venlogistics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons: Bel T + 31 (0)77-396 0430 of via info@venlogistics.nl.